02/02
BM. Quý Chị Lớp YẾN
Chị em lập lại Giao ước Thánh (HP 58,3)

05/02
BM. Chị TCV.Agatha Hoàng Trang
BM. Chị Agatha Minh Tâm
BM. Chị Agatha Bảo Vân
BM. Chị Agatha Hồng Vỹ
BM. Chị Agatha Kim Lan
BM. TS. Agatha Thanh Ngân


11/02
BM. CĐ Bernadetta – Bà Râu
BM. CĐ Mẹ Hằng Cứu Giúp - Hòn Rớ
BM. Quý Chị Lớp TÚ
BM. Chị Bernadetta Uyên Hà

12/02
BM. Chị Eulalie Hạnh Hương

14/02
+ ĐGM. Phaolô Nguyễn Văn Hòa (2017)
17/02
+ Chị Anne Marie Ngọc Tuyền (2010)

28/02
+ Chị Marie Thérèse Minh Tuyền (2004)