11/03
+ Chị Marie Gemma Hạnh Đào(2009)

19/03
* BM. ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH, GM.GP. Nha Trang
BM. Đức Ông Giuse Nguyễn Thế Thoại
BM. Đức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong
BM. CĐ Du Sinh – Vinh Phú
BM. CĐ Niềm Vui – Thanh Điền
BM. CĐ Thanh Tịnh – Ngọc Thuỷ
BM. Quý Chị Lớp HỒNG
BM. Quý Chị Lớp THỤC

22/03
Tam nhật - Mừng Lễ Truyền Tin (NQ21)
25/03
BM. TẬP VIỆN FIAT, Bình Cang
BM. CĐ Fiat – Hùng Vương
BM. CĐ Fiat – Okinawa. Nhật Bản
BM. CĐ Truyền Tin – Hàm Tân
BM. Quý Chị Lớp AN
BM. Chị Marie Gabrielle Thành Trinh