12/04
+ Chị Marie du S.C. Mai Liên (1998)

15/04
BM. Chị Anatasia Diễm Thu

29/04
BM. Chị Catherine Thiên Giang

* Thứ Tư trong tuần Bát Nhật PS:
BM. CĐ Emmau–Cư Thịnh
* CN II PS - Kính Lòng Chúa thương xót:
BM. CĐ Lòng Chúa TX–Hòa Sơn
BM. CĐ Lyban–Đá Trắng
BM. CĐ Phúc Ân - Tấn Tài
BM. Quý Chị Lớp THẢO
BM. Quý Chị Lớp THÙY