1/5
BM. CĐ Chính Tâm – Ban Mê Thuột
BM. Quý Chị Lớp TUYẾT
BM. Quý Chị Lớp DIỆU
BM. Quý Chị Lớp ĐĂNG

12/5
BM. Chị Imelda Thanh Bình
13/5
BM. CĐ Fatima – Phước Thiện
BM. Quý Chị Lớp HUỆ

21/5
+ ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Nho (2003)
31/5
BM. CĐ Magnificat – Bạch Đằng
BM. CĐ Mẹ Nhân Lành – Khánh Vĩnh
BM. CĐ Thăm Viếng – Đá Hàn
BM. Quý Chị Lớp ÂN
BM. Chị Elisabeth Hồng Diệp
BM. Chị Isave Châu Vỹ
BM. Chị Isave Kim Thảo
BM. Chị Isave Diễm Xuân
BM. Chị Isave Diễm Ngọc
BM. TS. Maria Đan Oanh
* Lễ Hiện Xuống:
BM. CĐ Thánh Linh – Xuân Sơn
BM. Quý Chị Lớp LINH
BM. Quý Chị Lớp QUYÊN
* Lễ Chúa Ba Ngôi:
BM. Quý Chị Lớp VỸ