1/8
+Giỗ: Chị Dominique Minh Liên (2010)
4/8
BM. CĐ Hưu Dưỡng Các Linh Mục; BM. Quý Chị Lớp THƯ
6/8
BM. Quý Chị Lớp NHẬT
11/8
BM. Chị Suzanne Trang Nghi
12/8
BM. Chị J. Francoise Hạnh Kim
13/8
BM. Chị J. Berchmans Minh Nguyệt

* Tam nhật mừng
Mẹ Hồn xác về Trời
(NQ 21)
15/8
BM. Chị TPT. MARIA HOÀI ÂN
BM. CĐ La Vang – Lê Hồng Phong
BM. CĐ Mẫu Tâm – Phan Thiết
BM. CĐ Mẹ Lên Trời - Diên Đồng
BM. CĐ Thiên Hoà – Gò Đền
BM. CĐ Vinh Phúc – Vinh Trang
BM. Quý Chị Lớp THIÊN
BM. Chị Marie Rosalie Ngọc Lan
BM. Chị Marie Hoàng Giang
BM. Chị Marie Đông An
BM. Chị Marie Khánh Linh
BM. Chị Marie Linh Khuê
BM. Chị Marie Tịnh Phương
BM. Chị Marie Nhã Thư
BM. Chị Marie Nhật Trang
BM. Chị Marie Yến Trinh
BM. Chị Marie Hoài Thanh
BM. Chị Marie Hoài Trinh
BM. Chị Marie Lan Hương
BM. Chị Marie Thục Hân
BM. Chị Marie Thục Chinh
BM. Chị Marie Thục Linh
BM. Chị Marie Lan Châu
BM. Chị Marie Lan Nhi
BM. Chị Marie Huệ Phương
BM. Chị Marie Huệ Thư
BM. Chị Marie Huệ Xuân
BM. Chị Marie Huệ Chinh
BM. Chị Marie Huệ Minh
BM. Chị Marie Huệ Linh
BM. Chị Marie Huệ Tâm
BM. Chị Marie Tú Đoan
BM. Chị Marie Tú Vân
BM. Chị Marie Tú Anh
BM. Chị Marie Nhật Hà
BM. Chị Marie Hồng Quyên
BM. Chị Marie Thư Quyên
BM. Chị Marie Kim Quyên
BM. Chị Marie Đăng Vỹ
BM. Chị Marie Kim Châu
BM. Chị Marie Kim Oanh
BM. Chị Marie Kim Giang
BM. Chị Marie Xuân Thanh
BM. Chị Marie Xuân Thảo
BM. Chị Marie Xuân Thi
BM. Chị Marie Đăng Lâm
BM. Chị Marie Đăng Khuyên
BM. Chị Marie Diễm Thư
BM. Chị Marie Diễm Trinh
BM. Chị Marie Diễm Phương
BM. Chị Marie Diễm Loan
BM. Chị Marie Hiền Thanh
BM. Chị Marie Hiền Giang
BM. Chị Marie Hiền Linh
BM. Chị Marie Đoan Quyên
BM. Chị Marie Thùy Mai
BM. Chị Marie Thùy Lan
BM. Chị Marie Thùy Linh
BM. Chị Marie Đan Xuân
BM. Chị Marie Đan Hân
BM. Chị Marie Đan Linh
BM. Chị Marie Đan Trinh
BM. Chị Marie Đan Vân
BM. Chị Marie Đan Ly
BM. Chị Maria Nguyệt Châu
BM. Chị Maria Uyên Châu
BM. Chị Maria Thủy Châu
BM. TS Maria Quế Ngân
BM. TS Maria Quỳnh Ngân
BM. TS Maria Phúc Ngân
BM. TS Maria Ánh Ngân
BM. TS Maria Khánh Ngân
BM. TS Maria Thư Ngân
BM. TS Maria Hạnh Ngân
18/8

+Giỗ: Chị Marie de Jesus Đào Trinh (2014)
20/8
+Giỗ: Chị Anna Diệu Lam (2002)
22/8
BM. Quý Chị Lớp HƯƠNG
23/8
BM. Chị Rose de Lima Thanh Hường
BM. Chị Marie Rosa Nhân Phúc