1/10
BM. CĐ Têrêsa – Phú Quý
BM. Quý Chị Lớp KHÁNH
BM. Chị TCV. Têrêsa Bảo Quyên
BM. Chị Jeanne Thérèse Lâm Tuyền
BM. Chị Têrêsa Hồng Lan
BM. Chị Têrêsa Mai Hương
BM. Chị Têrêsa Diệu Châu
BM. Chị Têrêsa Thanh Ân
BM. Chị Têrêsa Nhật Quỳ
BM. Chị Têrêsa Cúc Hương
BM. Chị Têrêsa Uyên Hương
BM. Chị Têrêsa Thục Oanh
BM. Chị Têrêsa Thục Vy
BM. Chị Têrêsa Thục Lan
BM. Chị Têrêsa Thục Giang
BM. Chị Têrêsa Thục Quyên
BM. Chị Têrêsa Vân Phúc
BM. Chị Têrêsa Đan Phúc
BM. Chị Têrêsa Lan Khuê
BM. Chị Têrêsa Lan Thanh
BM. Chị Têrêsa Huệ Vy
BM. Chị Têrêsa Huệ Trang
BM. Chị Têrêsa Huệ Châu
BM. Chị Têrêsa Huệ Lan
BM. Chị Têrêsa Huệ Thanh
BM. Chị Têrêsa Tú Phương
BM. Chị Têrêsa Tú Hoa
BM. Chị Têrêsa Thảo Linh
BM. Chị Têrêsa Thảo Xuân
BM. Chị Têrêsa Thảo Giang
BM. Chị Têrêsa Thảo Ly
BM. Chị Têrêsa Phương Hà
BM. Chị Têrêsa Linh Hà
BM. Chị Têrêsa Trúc Hà
BM. Chị Têrêsa Minh Quyên
BM. Chị Têrêsa Trúc Quyên
BM. Chị Têrêsa Diên Vỹ
BM. Chị Têrêsa Xuân Mai
BM. Chị Têrêsa Xuân Duyên
BM. Chị Têrêsa Đăng Thư
BM. Chị Têrêsa Đăng Ly
BM. Chị Têrêsa Diễm Vân
BM. Chị Têrêsa Diễm Linh
BM. Chị Têrêsa Diễm Trâm
BM. Chị Têrêsa Diễm Châu
BM. Chị Têrêsa Hiền Mai
BM. Chị Têrêsa Thùy Hân
BM. Chị Têrêsa Thùy Khanh
BM. Chị Têrêsa Thùy Anh
BM. Chị Têrêsa Thùy Quyên
BM. Chị Têrêsa Thùy Giang
BM. Chị Têrêsa Thùy Phương
BM. Chị Têrêsa Thùy Trang
BM. Chị Têrêsa Đan Lâm
BM. Chị Têrêsa Đan Mai
BM. Chị Têrêsa Đan Viên
BM. Chị Têrêsa Đan Nguyên
BM. Chị Têrêsa Kiều Châu

BM. Chị Têrêsa Hằng Châu
BM. Chị Têrêsa Hạnh Châu

2/10
BM. Quý Chị Lớp KHUÊ

BM. Quý Chị Lớp THIỆN
7/10
BM. CĐ Mai Anh – Gò Sạn
BM. CĐ Mai Khôi – Tân Xuân
BM. CĐ Mẹ Mân Côi – Đất Sét
BM. Chị Marie Thi Hương
BM. Chị Marie Thiên Phúc
BM. Chị Marie Lam Vỹ

15/10
BM. Chị Têrêsa Avila Nhã Trang
16/10
BM. Chị Magarita Xuân Tâm
BM.  Chị Magarita  Đoan Phương