1/1
BM. Chuẩn Viện Hòa Bình-Cầu Ké
BM. CĐ An Bình – Đồng Mé
BM. CĐ An Hòa – Phước An
BM. CĐ Niềm Tin – Đại Điền
BM. CĐ Thiên Ân – Thọ Tràng
BM. Quý Chị Lớp XUÂN

3/1
BM. Chị Geneviève Thiên Phương

* Lễ Hiển Linh

BM. CĐ Hiển Linh - Vạn Giã

* Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
BM. Quý Chị Lớp HÀ
17/1
Lễ Đức Mẹ Pontmain
BM. CĐ Hy Vọng – Hoà Tân
BM. CĐ Thiên Phúc I – Hoà Tân
BM. CĐ Cana – Cầu Bảo

21/1
BM. Chị Rose Agnès Tuyết Hồng
BM. Chị Anê Hoàng Vy
BM. Chị Anê Khánh Vy
BM. Chị Anê Vân Thư
BM. Chị Anê Thục Khanh
BM. Chị Anê Thục Trân
BM. Chị Anê Như Phúc
BM. Chị Anê Châu Phúc
BM. Chị Anê Tú Giang
BM. Chị Anê Thảo Châu
BM. Chị Anê Kim Thoa
BM. Chị Anê Đăng Khuê

BM. Chị Anê Hải Châu
BM. Chị Anê Xuân Châu
BM. TS. Anê Châu Ngân
24/1
+ Chị Marie Ange Trang Nghiêm (2005)
+ Chị Thérèse Agnès Hiến Trinh (2014)
25/1
BM. Quý Chị Lớp HOÀI
27/1
BM. Chị Marie Angèle Hạnh Vân
BM. Chị Angéla Tuyết Vân

30/1
* Tam Nhật chuẩn bị mừng lễ "Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ" (NQ 21b)