01/07
+ Chị Maria Trúc Ngân (2017)

06/07

BM. Chị TCV. Maria Goretti Thanh An.
BM. Chị Maria Goretti Nhật Quyên
11/07
+ ĐẤNG SÁNG LẬP Marcel Piquet(1966)
14/07 BM. Chị Anê Thành Hiền Nhi
15/07
BM. Quý Chị Lớp NHÃ
16/07 + Chị Marie Bernard Bích Tuyền (2001)
BM. CĐ Đức Mẹ Núi Camêlô – Tầm Ngân
BM. Quý Chị Lớp PHƯƠNG
22/07
BM. Chị M. Mađalêna Ngọc Trâm
BM. Chị M. Mađalêna Diệu Phương
BM. Chị M. Mađalêna Hoàng Lan
BM. Chị M. Mađalêna Diên Phương
BM. Chị M. Mađalêna Tịnh Lâm
BM. Chị M. Mađalêna Thùy Hương
BM. Chị M. Mađalêna Trang Thư
BM. Chị M. Mađalêna Lan Viên
BM. Chị M. Mađalêna Thảo Phương
BM. Chị M. Mađalêna Miên Hà
BM. Chị M. Mađalêna Hạ Quyên
BM. Chị M. Mađalêna Lâm Quyên
BM. Chị M. Mađalêna Kim Đăng
BM. Chị M. Mađalêna Xuân Trinh
BM. Chị M. Mađalêna Thùy Vy
BM. Chị M. Mađalêna Thùy Liên
BM. TS. M. Mađalêna Linh Châu
BM. TS. M. Mađalêna Thiện Oanh

25/07
BM. Chị Jacqueline Minh Trang
26/07
BM. Chị Anne Rosaline Thanh Thuyết
BM. Chị Anna Chi Linh
BM. Chị Anna Trang Tâm
BM. Chị Anna Thanh Tâm
BM. Chị Anna Trinh Tâm
BM. Chị Anna Thùy Tâm
BM. Chị Anna Hồng Cẩm
BM. Chị Anna Diệu Hoa
BM. Chị Anna Quỳnh Hương
BM. Chị Anna Thiên Giao
BM. Chị Anna Trúc Vy
BM. Chị Anna Trúc Khuyên
BM. Chị Anna Như Phương
BM. Chị Anna Vân An
BM. Chị Anna Khánh Vân
BM. Chị Anna Khánh Phương
BM. Chị Anna Khánh Ân
BM. Chị Anna Chiêu Khuê
BM. Chị Anna Linh Ân
BM. Chị Anna Minh Ân
BM. Chị Anna Phúc Ân
BM. Chị Anna Nhã Uyên
BM. Chị Anna Nhã Thanh
BM. Chị Anna Nhật Giang
BM. Chị Anna Nhật Đăng
BM. Chị Anna Nhật Đoan
BM. Chị Anna Liên Hương
BM. Chị Anna Hồng Hương
BM. Chị Anna Kim Thư
BM. Chị Anna Thục San
BM. Chị Anna Thanh Phúc
BM. Chị Anna Khương Phúc
BM. Chị Anna Mai Phúc
BM. Chị Anna Xuyên Phúc
BM. Chị Anna An Phúc
BM. Chị Anna Lan Trinh
BM. Chị Anna Lan Oanh
BM. Chị Anna Lan Anh
BM. Chị Anna Huệ Mai
BM. Chị Anna Huệ Ngân
BM. Chị Anna Huệ Trân
BM. Chị Anna Tú Thanh
BM. Chị Anna Thảo Trinh
BM. Chị Anna Thảo Vân
BM. Chị Anna Vân Hà
BM. Chị Anna Thư Hà
BM. Chị Anna Châu Hà
BM. Chị Anna Ngân Hà
BM. Chị Anna Lâm Hà
BM. Chị Anna Tịnh Quyên
BM. Chị Anna Khánh Quyên
BM. Chị Anna Giang Vỹ
BM. Chị Anna Thanh Vỹ
BM. Chị Anna Phương Vỹ
BM. Chị Anna Kim Thanh
BM. Chị Anna Kim Vân
BM. Chị Anna Kim Chi
BM. Chị Anna Xuân Trâm
BM. Chị Anna Xuân Giang
BM. Chị Anna Xuân Trang
BM. Chị Anna Đăng Thanh
BM. Chị Anna Đăng Khanh
BM. Chị Anna Đăng Viên
BM. Chị Anna Diễm Thanh
BM. Chị Anna Diễm Khuyên
BM. Chị Anna Diễm Quyên
BM. Chị Anna Diễm Ngân
BM. Chị Anna Hiền Oanh
BM. Chị Anna Hiền Vy
BM. Chị Anna Hiền Thảo
BM. Chị Anna Hiền Trang
BM. Chị Anna Đoan Trinh
BM. Chị Anna Đoan Linh
BM. Chị Anna Đoan Tâm
BM. Chị Anna Thùy Miên
BM. Chị Anna Thùy An
BM. Chị Anna Thùy Ngân
BM. Chị Anna Thùy Lâm
BM. Chị Anna Thùy Sương
BM. Chị Anna Thùy Châu
BM. Chị Anna Đan Thư
BM. Chị Anna Đan Vy
BM. Chị Anna Đan Thanh
BM. Chị Anna Đan Khuê
BM. Chị Anna Hạ Châu
BM. Chị Anna Bảo Châu
BM. Chị Anna Hoài Châu

BM. TS. Anna Hoàng Ngân
BM. TS. Anna Thi Ngân
BM. TS. Anna Kim Ngân
BM. TS. Anna Thiện Phương
BM. TS. Anna Thiện Tâm
BM. TS. Anna Thiện An

27/07
+ Mẹ Ange de Saint Paul (1984)
29/07
BM. Chị Matta Mặc Linh
BM. Chị Matta Hồng Vân
BM. Chị Matta Hồng Tú
BM. Chị Matta Diệu Thảo
BM. Chị Matta Diệu Linh
BM. Chị Matta Vân Phương
BM. Chị Matta Linh Phương
BM. Chị Matta Tâm Phương
BM. Chị Matta Bảo Linh
BM. Chị Matta Tịnh Giang
BM. Chị Matta Hồng Ân
BM. Chị Matta Nhật Lan
BM. Chị Matta Yến Xuân
BM. Chị Matta Hoài An
BM. Chị Matta Gia Phúc
BM. Chị Matta Lan Vy
BM. Chị Matta Lan Quyên
BM. Chị Matta Lan Uyên
BM. Chị Matta Huệ Sương
BM. Chị Matta Huệ Nhung
BM. Chị Matta Thảo Quyên
BM. Chị Matta Xuân Diễm
BM. Chị Matta Đăng Vân
BM. Chị Matta Diễm Vy
BM. Chị Matta Hiền Tâm
BM. Chị Matta Hiền Đoan
BM. Chị Matta Đoan Thư
BM. Chị. Matta Đan Châu
BM. Chị Matta Đan Khuyên
BM. Chị Matta Huyền Châu
BM. Chị Matta Hồng Châu
BM. Chị Matta Trang Châu

BM. TS. Matta Bích Ngân