"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
Tin mừng thánh Gioan  3,16-18
  
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
16 For God so loved the world that he gave  his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.
17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
17 For God did not send his Son into the world to condemn  the world, but that the world might be saved through him.
18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
18 Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 3,16
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Trong cuộc đàm đạo với ai, Đức Giêsu nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” ? (Ga 3,16)
a. Ông Philatô.
b. Ông Nicôđêmô
c. Ông Caipha.
d. Người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp.
 
 
02. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban điều gì cho thế gian? (Ga 3,16)
a. Sự sống trường sinh
b. Con Một
c. Thánh Thể
d. Manna
 
 
03. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng … … … . (Ga 3,16).
a. Được hưởng phúc thiên đường.
b. Được sống muôn đời
c. Được ơn cứu thoát.
d. Được gặp Chúa trong ngày sau hết.
 
 
04. Ai tin vào Con của Người thì thế nào?
a. Được hạnh phúc muôn đời. (Ga 3,18)
b. Không bị lên án
c. Được giải thoát.
d. Được hưởng phúc Nước Trời.
 
 
05. Những kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã thế nào? (Ga 3,18)
a. Không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
b. Không nghe lời con một Thiên Chúa.
c. Không tin vào Đức Giêsu,
d. Không tuân giữ lời Đức Giêsu dạy.
 
III.  Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý
 
01. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì thế nào? (Ga 3,18)
 
02. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào điều gì của Con Một Thiên Chúa? (Ga 3,18)
 
03. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban điều gì cho thế gian? (Ga 3,16)
 
04. Thiên Chúa yêu ai đến nỗi đã ban Con Một? (Ga 3,16)
 
05. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được gì ? (Ga 3,17)
 
06. Ai đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình? (Ga 3,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Thiên Chúa
sai Con của Người đến thế gian,
để thế gian, nhờ Con của Người,
mà được cứu độ”.
Tin Mừng thánh Gioan 3,17
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề :
Ba Ngôi hiện diện
 
* Tin Mừng thánh Gioan 3,16
 
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Ông Nicôđêmô (x. Ga 3,1-16).
02. b. Con Một (Ga 3,16)
03. b. Được sống muôn đời (Ga 3,16).
04. b. Không bị lên án (Ga 3,18)
05. a. Không tin vào danh của
Con Một Thiên Chúa. (Ga 3,18)
 
 
III. ô chữ
 
01. Bị lên án (Ga 3,18)
02. Danh (Ga 3,18)
03. Con Một (Ga 3,16)
04. Thế gian (Ga 3,16)
05. Cứu độ (Ga 3,17)
06. Thiên Chúa (Ga 3,16)
 
Hàng dọc : Ba Ngôi
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: vuihocthanhkinh.blogspot.com

Từ khóa:

thiên chúa, thế gian