"Để trong mọi sự, Thiên Chúa được hết lòng yêu mến" (Ut in omnibus maxime ametur Deus) - Hội Dòng Khiết Tâm xin kính chào quý vị!
Rss Feed

Vui Học Thánh Kinh CN 34 TN B. Lễ Chúa Kitô Vua

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA KITÔ VUA
Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37

33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "34 Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? "35 Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? "36 Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

33 So Pilate went back into the praetorium and summoned Jesus and said to him, "Are you the King of the Jews?"

34 Jesus answered, "Do you say this on your own or have others told you about me?"

35 Pilate answered, "I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests handed you over to me. What have you done?"

36 Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants (would) be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here."

37 So Pilate said to him, "Then you are a king?" Jesus answered, "You say I am a king. 16 For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk

 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 18,37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Tổng trấn nào đã xét xử Đức Giêsu? (Ga 18,33)
a. Tổng trấn Quiriniô
b. Tổng trấn Philatô
c. Tổng trấn Phêlích
d. Tổng trấn Phéttô

 

02. Những ai đã nộp Đức Giêsu cho quan Philatô? (Ga 18,35)
a. Người La mã
b. Dân Do thái
c. Các thượng tếd. Chỉ b và c đúng

 

03. Ai đã nói Đức Giêsu: “Vậy ông là vua sao?” ?(Ga 18,37)
a. Thượng tế Caipha
b. Tổng trấn Philatô
c. Thượng tế Khannan
d. Ông Nicôđêmô

 

04. Đức Giêsu đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích gì? (Ga 18,37)
a. Làm chứng cho sự thật
b. Rao truyền Tin Mừng hạnh phúc
c. Kêu gọi mọi người hợp nhất
d. Làm cho con người được hạnh phúc

 

05. Những ai nghe tiếng Đức Giêsu là những người đứng về phía nào? (Ga 18,37)
a. Sự thật
b. Các thượng tế
c. Người bị bách hại
d. Thiên Chúa

 

III. Ô CHỮ  

vhtk

 

Những gợi ý

 

01. Ông Philatô hỏi Đức Giêsu là gì của dân Do thái? (Ga 18,33)

 

02. Đức Giêsu sinh ra và đến thế gian này nhằm mục đích làm chứng cho điều gì? (Ga 18,37)

 

03. Tổng trấn nào đã xét xử Đức Giêsu? (Ga 18,33)

 

04. Những người này đã nộp Đức Giêsu cho ông Philatô. (Ga 18,35)

 

05. Ông Philatô không phải là người thuộc dân này. (Ga 18, 36)

 

06. Nước của Đức Giêsu không thuộc về nơi này. (Ga 18, 36)

 

07. Ai đã đến thế gian này để làm chứng cho sự thật? (Ga 18, 37)

 

08. Những ai nghe điều này thì đứng về phía Đức Giêsu. (Ga 18, 37)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

“Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

 

Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37b

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA KITÔ VUA
Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề 

Này là Người

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 18,37
"Chính ngài nói rằng tôi là vua”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. b. Tổng trấn Philatô (Ga 18,33)
02. d. Chỉ b và c đúng (Ga 18,35)
03. b. Tổng trấn Philatô (Ga 18,37)
04. a. Làm chứng cho sự thật (Ga 18,37)
05. a. Sự thật (Ga 18,37)

 

III. Ô CHỮ 

01. Vua (Ga 18,33)
02. Sự thật (Ga 18,37)
03. Philatô (Ga 18,33)
04. Thượng tế(Ga 18,35)
05. Do thái(Ga 18, 36)
06. Thế gian (Ga 18, 36)
07. Đức Giêsu (Ga 18, 37)
08. Sự thật (Ga 18,37)

 

Hàng dọc : VUA GIÊSU

 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Nguồn: thanhlinh.net