Hình ảnh Canh Thức và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Cộng đoàn Nhà Mẹ Dòng Khiết Tâm

Hình ảnh Canh Thức và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Cộng đoàn Nhà Mẹ Dòng Khiết Tâm
 

Tác giả bài viết: Ban TTKT